Technický dozor stavebníka

Kompletně a kvalifikovaně kontrolujeme kvalitu prováděných prací na vaší stavbě.

Příprava

• Kontrola dokladů předaných objednatelem.

• Seznámení se stavebním povolením.

• Studium projektové dokumentace PDPS (prováděcí/ zadávací dokumentace stavby).

• Kontrola a připomínkování projektové dokumentace RDS (realizační dokumentace stavby).

• Příprava na předání staveniště a s tím spojené protokoly, oznámení atd.

• Kontrola a schvalování zhotovitelem předložených technologických postupů (TePř) a kontrolních a zkušebních plánů (KZP).

• Kontrola a schvalování materiálů určených k zabudování do stavby, schvalování případných podzhotovitelů.

Realizace

• Předání staveniště.

• Pravidelné pořádání kontrolních dní a zápisů z nich za účasti objednatele a zhotovitele.

• Kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování RDS, TePř, KZP.

• Kontrola soupisu prací, kontrola měsíční fakturace.

• Kontrola a ověřování kvality dokončených prací.

• Projednávání a stanoviska případných změn během výstavby.

• Kontrola při prováděných zkoušek a vyhodnocování zkoušek.

• Kontrola vedení stavebního deníku, zápisy do stavebního deníku, dílčí přejímky odsouhlasené zápisem do stavebního deníku.

• Přejímka stavby.

• Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků stavby.

Dokončení stavby

• Kontrola dokumentace DSPS a GDSPS.

• Vedení a archivace dokladů ke stavbě.

• Příprava dokladů pro převzetí stavby.

• Žádosti k předčasnému užívání stavby.

• Žádosti o získání stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci.

• Kontrola závěrečné zprávy zhotovitele a vypracování závěrečné zprávy TDS.

• Žádost o kolaudaci a kolaudace samotná.

• Předání veškerých dokladů objednateli.