Supervize projektu

Kontrolovat, kontrolovat a znovu kontrolovat. Protože na stavbě je všechno důležité.
• Komplexní poradenská a konzultační činnost ke zpracovaným odhadům nákladů. Supervize z pozice Správce Cenových databází.
• Kontrola úplnosti soupisů prací a případné doplnění chybějících položek.
• Kontrola správnosti a úplnosti výkazu výměr rozhodujících položek soupisů prací v návaznosti na projektovou dokumentaci.
• Kontrola souladu soupisu prací se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
• Kontrola správné tvorby individuálních položek
• Kontrola dodržování předepsaných měrných jednotek.
• Kontrola duplicity stavebních prací.