Koordinátor BOZP

Jde o zdraví, a proto je potřeba dodržovat pravidla.

Základem bezpečnosti je plán

• Přípravy i jednání a vypracování „Plánu BOZP ve fázi realizace“ Zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě.

• Ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.

• Kontrola vzájemné informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby s „Plánem BOZP“ na staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik.

• Zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Nedostatky přinášejí riziko

• Upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření.

• Oznamovat objednateli stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy.

• Zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky.

• Provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace.

• Provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zák. 309/2006 Sb a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.