Inženýring

Projednáme, zajistíme, vyřídíme – od průzkumů přes povolení až po všechny nutné smlouvy.

Předprojektová příprava

• Zajistíme hydrogeologické, radonové průzkumy, výškopisné a polohopisné zaměření a další předprojektové činnosti, které investor stavby musí zajistit.

Zjišťovací řízení

• Zpracujeme „Oznámení záměru“, projednáme zjišťovací řízení na příslušném úřadu, zajistíme případný proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí, vč. dokumentace.

Územní a stavební řízení

• Vypracujeme projektovou dokumentaci k územnímu řízení i stavebnímu povolení a projednáme ji s dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení, vlastníky dotčených pozemků i se správci stávající infrastruktury. Získáme pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Změna stavby před dokončením

• Změny, které nastanou v průběhu výstavby, projednáme s dotčenými orgány státní správy, stavebním úřadem a získáme „Povolení změny stavby před jejím dokončením“.

Kolaudační souhlas

• S orgány státní správy a stavebním úřadem získáme kolaudační souhlas nebo povolení stavby k provozu. V případě nedokončené stavby zajistíme povolení předčasného užívání, popřípadě zkušebního provozu.

Majetkoprávní činnost

• Uzavíráme všechny typy smluv: kupní, nájemní, o zřízení služebnosti, případně budoucí kupní, budoucí smlouvy o zřízení služebnosti.