Cenové expertizy

Ceny, náklady, odhady ve všech fázích přípravy i realizace.

• Správa cenových databází.

• Zpracování odhadů nákladů a soupisů prací ve všech stupních projektové přípravy dle platných cenových databází (Cenové normativy, Sborníky agregovaných položek DÚR/DSP, OTSKP).

• Komplexní poradenská a konzultační činnost ke zpracovaným odhadům nákladů z pozici Správce databází SFDI.

• Zpracování statistických vyhodnocení cenových podkladů (např. Měrné náklady staveb).

• Kompletní rozbor předložených nabídek v rámci výběrového řízení na Zhotovitele stavby, vč. ověření a stanovení Směrné ceny a posouzení.

• Kalkulace jednotkových cen, expertní oceňovací činnosti (posouzení jednotkových cen víceprací).

• Kontrola soupisů prací před výběrovým řízením na Zhotovitele stavby.

• Obecné cenové poradenství, zpracování expertních posudků, zajištění znaleckých posudků.