Administrace změnových listů

Změny jsou nedílnou součástí procesu výstavby a jejich správné řízení je pro úspěšné dokončení díla nezbytné.

• Základní analýza projektu, analýza smluvní dokumentace a dalších navazujících dokumentů.
• Analýza a posouzení navrhovaných změn v souladu s platnou legislativou a uzavřenými smluvními dohodami v návaznosti na vnitřní Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
• Administrace změnových listů a souvisejících dokladů.
• Zdůvodnění změn včetně zajištění potřebných podkladů pro jejich řádné opodstatnění.
• Zpracování textových a tabulkových částí změn, kompletace a formální kontrola předložených ZBV.
• Posouzení jednotkových cen nových položek včetně jejich kalkulace a sladění postupu stanovení jejich výše dle Smlouvy o dílo včetně úprav stávajících položek.
• Administrativní podpora správce stavby v souvislosti se smluvními podmínkami pro výstavbu (OP/ZP).
• Koordinace dodržování lhůt časově závislých událostí a povinností.
• Identifikace dopadů změn během výstavby na posun termínu dokončení stavebního objektu, určitého milníku nebo celkového dokončení stavby včetně kontroly předkládaných aktualizací harmonogramů „Re-Baseline“.
• Veškeré související administrativní úkony.